Σε αγορά 1.360 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,0423 ευρώ και συνολική αξία 2.777,50 ευρώ, προέβη στις 22/5 η MLS, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω της Alpha Finance ΑΕΠΕΥ σε εκτέλεση της από 30/06/2010 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 15/03/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της