Σε αγορά ιδίων μετοχών προέβη η Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π και ειδικότερα, στις  22/5/2012 η εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης €3,44 ανά μετοχή, 2.700 μετοχές, συνολικής αξίας  9.281 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.