Σε 1,0 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Trastor ΑΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2012 έναντι κερδών ύψους 1,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μεταβολή η οποία οφείλεται στην μείωση των εσόδων από μισθώματα λόγω  πωλήσεων επενδυτικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2ο εξάμηνο του 2011, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία. 

 

Αναλυτικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών της εταιρείας έχει ως εξής:

 

- Τα συνολικά έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,5 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται στην πώληση του ακινήτου στην οδό Κοραή τον Ιούλιο του 2011.

 

- Οι λειτουργικές δαπάνες παρουσίασαν μικρή μείωση  και ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

 

- Τα κεφάλαια από επιχειρηματική λειτουργία (F.F.O) ανήλθαν  σε 1,0 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ.

 

- Η αξία των ακινήτων στις 31.3.2012 ανήλθε σε 78,6 εκατ. ευρώ χωρίς μεταβολή έναντι της 31/12/2011. Αντίστοιχα την 31.3.2011 η αξία του χαρτοφυλακίου ήταν 97,2 εκατ. ευρώ.

 

- Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου ανέρχονται στα 7,4 εκατ. ευρώ.

 

- Στις 31.03.2012 τα διαθέσιμα της Εταιρίας ανήλθαν στα 20,3 εκατ. ευρώ.

 

- Η εσωτερική αξία της εταιρείας (NAV) στις 31.03.2011 ανήλθε στα € 96,4 εκ ή € 1,76 ανά μετοχή έναντι € 95,4 εκ ή € 1,74 ανά μετοχή στις 31-12-2011.

 

Η Εταιρία επιδιώκει την διατήρηση της κερδοφορίας της στα κατάλληλα επίπεδα, ώστε να συνεχίσει να δίνει στους μετόχους της υψηλές μερισματικές αποδόσεις στηριζόμενη στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου της. Ταυτόχρονα θα εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναμένεται να εμφανιστούν, με όρους που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Σε αυτή την κατεύθυνση η Εταιρία στοχεύει και στην πώληση και άλλων μη στρατηγικών ακινήτων με σκοπό την επανεπένδυση των εσόδων της σε πιο αποδοτικά ακίνητα, διαφοροποιώντας ταυτόχρονα την σύνθεση του χαρτοφυλακίου της.