Τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για τη χρήση 2011 και τη μεταφορά του υπολοίπου των κερδών χρήσεως 2011, ποσού 4,21 εκατ. ευρώ, στο λογαριασμό «Κέρδη εις νέον», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γ.Σ. της FG Europe.


Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα δώδεκα μέτοχοι εκπροσωπούντες το 83,663% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, παμψηφεί και ομόφωνα:
 

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2011.

2. Αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για τη χρήση 2011 και τη μεταφορά του υπολοίπου των κερδών χρήσεως 2011, ποσού Ευρώ 4,21 εκατ., στο λογαριασμό «Κέρδη εις νέον», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

3. Απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2011.

4. Ενέκρινε τις χορηγηθείσες το 2011 αμοιβές και αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των ως άνω για τη χρήση 2012 μέχρι και την 30/4/2012. Για το υπόλοιπο του έτους αποφασίσθηκε να μη χορηγηθούν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έδωσε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς.

6. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την Εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ERNST & YOUNG, για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου  των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, Εταιρικών και Ενοποιημένων, καθώς και του φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2012.

8. Ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

 

Τέλος έγινε αναφορά, στην ικανοποιητική μέχρι σήμερα πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου, στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών της Εταιρείας, καθώς επίσης και  στη συμφωνία συνεργασίας της εταιρείας με την Midea Group, και τα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεργασία αυτή για την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικά.

Έγινε επίσης αναφορά στις δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας. Αναφέρθηκε ότι οι εταιρείες του Ομίλου έχουν λάβει ήδη άδειες παραγωγής ύψους 294 MW στη Νότιο Εύβοια και ότι αναμένονται άδειες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικούς σταθμούς στην ίδια περιοχή, συνολικής ισχύος 57MW.

Επίσης ότι, εντός του 2012 χορηγήθηκαν 4 νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο, ισχύος 9,328 MW.

Τέλος αναφέρθηκε ότι για το 2012, οι στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου είναι :

 
I. Η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού, όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία.

II. Η βελτίωση της σχέσης 70/30 (των πωλήσεων εσωτερικού / εξωτερικού) για την αντιμετώπιση με εξωστρέφεια της κρίσης στην εσωτερική αγορά.

III. Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον τομέα του κλιματισμού.

IV. Η δυναμική παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της Midea Group. V. Η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων SHARP και ESKIMO στην εσωτερική αγορά.

VI. Η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας.

VII. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας.