Σε αγορά 22 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,3191 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7,72 ευρώ, προέβη στις 22/5 η Μοτοδυναμική, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.