Η Kleemann Hellas ανακοινώνει ότι προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Kleemann International Holding Limited», με έδρα την Κύπρο


Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€ και η συμμετοχή της «Kleemann Hellas» στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 100%.