Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/12/2011 και πραγματοποιήθηκε από τις 09.05.2012 έως και τις 23.05.2012, καλύφθηκε πλήρως με την καταβολή συνολικού ποσού 17.393.750 Ευρώ, και την έκδοση 13.915.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης 1,25 Ευρώ έκαστη.

Ειδικότερα, ποσοστό 74,74 %, ήτοι 10.399.400 μετοχές, εκ του συνολικού ποσού της αύξησης καλύφθηκε από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και ποσοστό 25,26 %, που αντιστοιχεί σε μη ασκηθέντα δικαιώματα, ήτοι 3.515.600 μετοχές διετέθησαν αναλογικά σε όσους μετόχους άσκησαν δικαίωμα προεγγραφής.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 4.174.500 Ευρώ, με την έκδοση 13.915.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους Ευρώ 13.219.250άγεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 4.383.225 Ευρώ και διαιρείται σε 14.610.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.