Αύξηση των πωλήσεων και συρρίκνωση των ζημιών της εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Hellas Online.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ενισχύθηκε στα 59,89 εκατ. ευρώ από 54,58 εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 9,73%, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 3,12 εκατ. ευρώ από 5,33 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 16,65 εκατ. ευρώ από 15,02 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο ενεργητικού ανήλθε στα 332,69 εκατ. ευρώ από 332,15 εκατ. ευρώ.

Τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν στα 6,79 εκατ. ευρώ από 1,97 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε στα 332,70 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 141,05 εκατ. ευρώ αφορά σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και ποσό 43,009 εκατ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμες.

Τέλος, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου ανέρχονταν σε 767 άτομα από 831 άτομα στις 31 Μαρτίου 2011.