Η Sprider Stores Α.Ε. εξακολουθεί να βρίσκεται σε αδυναμία δημοσίευσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και των στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης 2011, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, λόγω της πυρκαγιάς της 13ης Φεβρουαρίου 2012, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς τα κεντρικά γραφεία και τις αποθήκες της εταιρείας στην Ανθούσα Αττικής, η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται σε αδυναμία δημοσίευσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και των στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης 2011, λόγω της μη ολοκλήρωσης του ελέγχου των νομίμων ελεγκτών, παρά την αρχική εκτίμηση ότι η δημοσίευση των ανωτέρω στοιχείων θα λάμβανε χώρα κατ’ αργότερο έως την 24η Μαΐου 2012. 


Η καταστροφή του έντυπου υλικού καθώς και οι προσωρινές βλάβες στις υποδομές της Εταιρείας οδήγησαν σε ανυπέρβλητες καθυστερήσεις τόσο στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου όσο και στον έλεγχο αυτών από τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές που ελέγχουν τα πεπραγμένα της χρήσης 2011, καθυστερήσεις οι οποίες ακόμη δεν έχουν ξεπεραστεί.


Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις εκ του νόμου οριζόμενες προθεσμίες και για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2012 – 31/03/2012.


Η εταιρεία πρόκειται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων τόσο της χρήσης 2011 όσο και του πρώτου τριμήνου 2012 να ολοκληρωθούν εντός του επόμενου μηνός.
 

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία προτίθεται να ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.