Στις 18 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της PC Systems με αντικείμενο μεταξύ άλλων την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, την έγκριση των  καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Δ.Σ. και προέγκριση μειωμένων αμοιβών και μισθών για την τρέχουσα χρήση και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 


Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, με την από 22/5/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την  18/6/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Ιουλιανού αρ. 4) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Υποβολή προς  έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων –εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης 2011  (1.1.2011-31.12.2011), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της  Έκθεσης  ελέγχου του  Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2011  στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

 

Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης  2011 (1.1.2011 - 31.12.2011).

 

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

 

Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων  μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση των σχετικών πράξεων, δηλώσεων και ενεργειών των 

 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως ισχύει σήμερα

 

Έγκριση των  καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση μειωμένων αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2012  (από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012). 

 

Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008

 

Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για  αγορές και πωλήσεις  συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας

 

Επικύρωση συμβάσεων χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου  σύμφωνα με το. α. 23α  κ.ν. 2190/1920  

 

Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα.

 

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η εταιρεία διευκρινίζει ότι στις 25/5/2012  ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18/6/2012, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε  40.946.303.