Πρόστιμα συνολικού ύψους 9.000 ευρώ ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Ειδικότερα, επέβαλε πρόστιμα 4.500 ευρώ στην «BYROCO NOMINEES LTD» και 4.500 ευρώ στον κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντινίδη διότι δεν ανακοίνωσαν εμπρόθεσμα μεταβολή επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Προοδευτική Α.Τ.Ε.»  κατά παράβαση του ΠΔ 3556/2007. 
 

Παράλληλα, ανακάλεσε, κατόπιν σχετικού αιτήματος των μετόχων της, την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «KΟΥΑΝΤΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», με έδρα την Καβάλα,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2690/1999.