Σε αγορά 851 κοινών ονομαστικών μετοχών της Aegean, συνολικής αξίας 1.105,84 ευρώ, προέβη στις 23/5 η Autohellas, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Βασιλάκη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.