Στα 1,94 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της FG Europe στο α' τρίμηνο 2012 έναντι κερδών 0,43 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.


Αναλυτικά, η F.G. EUROPE A.E. πέτυχε στο πρώτο τρίμηνο του 2012, ικανοποιητικές επιδόσεις και αυξημένη κερδοφορία, βασιζόμενη : α) στον πλέον προσοδοφόρο τομέα της δραστηριότητάς της, που είναι ο τομέας των εξαγωγών κλιματιστικών και β) για τον Όμιλο στον τομέα της ενέργειας. 

 

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής : 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του α΄ τριμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 15,10 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 18,75 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2011, μειωμένες κατά 19,47%. 


Οι πωλήσεις των κλιματιστικών το ίδιο διάστημα, λόγω κυρίως των εξαγωγών οι οποίες έφθασαν να αντιπροσωπεύουν το 80% των πωλήσεων του κλιματισμού (έναντι 71,7% του α΄ τριμήνου του 2011) και το 76% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας (έναντι 66,5% του α΄ τριμήνου του 2011), ανήλθαν σε Ευρώ 14,42 εκατ., έναντι Ευρώ 17,38 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2011, μειωμένες κατά 17,03%.


Οι πωλήσεις των προϊόντων ESKIMO το α΄ τρίμηνο του 2012, σημείωσαν αύξηση 53%, ανερχόμενες σε Ευρώ 0,22 εκατ. έναντι Ευρώ 0,14 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2011.


Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP σημαντικά μειωμένες κατά 64,09%, φαίνεται ότι εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο από την κρίση, ανερχόμενες το ίδιο διάστημα σε Ευρώ 0,42 εκατ. 


Τα μικτά κέρδη του α΄ τριμήνου μειωμένα κατά 20,13% ανήλθαν σε Ευρώ 4,02 εκατ., λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων, με το Σ.Μ.Κ. να διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα διαμορφούμενος σε 26,65% έναντι 26,87% αυτού του α΄ τριμήνου του 2011. 


Μειωμένα κατά 7,94% εμφανίζονται τα γενικά έξοδα το α΄ τρίμηνο, διαμορφούμενα σε Ευρώ 3,58 εκατ. έναντι Ευρώ 3,89 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2011. Η σημειωθείσα μείωση αφορά στο σύνολό της τα έξοδα διάθεσης της Εταιρείας. 


Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του α΄τριμήνου του 2012 για την Εταιρεία, είναι θετικό (έσοδο Ευρώ 0,55 εκατ.), έναντι αρνητικού αποτελέσματος (έξοδο Ευρώ 0,59 εκατ.) του αντίστοιχου τριμήνου του 2011. Η σαφής βελτίωση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, παρά την αύξηση των χρεωστικών τόκων (Ευρώ 0,53 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2012 έναντι Ευρώ 0,27 εκατ. των αντίστοιχων του 2011), οφείλεται στην αύξηση των πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών και στην ωφέλεια που προέκυψε από την αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

 

Σε επίπεδο Ομίλου : 


Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το α΄τρίμηνο σε Ευρώ 18,81 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 20,22 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2011, μειωμένες κατά 6,96%, λόγω της προαναφερθείσας μείωσης των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας. 


Τα έσοδα του Ομίλου από την ενέργεια το α΄ τρίμηνο, σημαντικά αυξημένα κατά 156,59%, ανήλθαν σε Ευρώ 3,70 εκατ. έναντι Ευρώ 1,92 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2011, λόγω της έναρξης λειτουργίας του νέου αιολικού πάρκου της κατά 100% θυγατρικής της R.F. ENERGY A.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., αλλά και των ευνοϊκών έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2011 ανεμολογικών συνθηκών. 


Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το τρίμηνο, λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενέργεια, σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 10,01% ανερχόμενα σε Ευρώ 6,38 εκατ. έναντι Ευρώ 5,80 εκατ. αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2011.Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 33,93% έναντι 28,69% αυτού του αντίστοιχου τριμήνου του 2011. 


Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), σημαντικά αυξημένα κατά 172,29%, ανήλθαν σε Ευρώ 4,52 εκατ. έναντι Ευρώ 1,66 εκατ. αυτών του τριμήνου του 2011. Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε 24,03% έναντι 8,21% του αντίστοιχου δείκτη του α΄ τριμήνου του 2011. 


Τα έξοδα Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά, μειωμένα κατά 7,39%, ανήλθαν συνολικά το τρίμηνο σε Ευρώ 4,03 εκατ., έναντι Ευρώ 4,35 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2011, διαμορφώνοντας το δείκτη Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις το τρίμηνο σε 21,44%, έναντι 21,54% του αντίστοιχου δείκτη του α΄ τριμήνου του 2011. Η σημειωθείσα μείωση των γενικών εξόδων, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των εξόδων διάθεσης της Μητρικής Εταιρείας. 


Τo χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου το α΄ τρίμηνο (έξοδο), ποσού Ευρώ 0,12 εκατ., είναι μειωμένο κατά 86,36%, έναντι του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του α΄ τριμήνου του 2011, (έξοδο) ποσού Ευρώ 0,91 εκατ. Η βελτίωση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, παρά την αύξηση των χρεωστικών τόκων ( Ευρώ 1,18 εκατ. το 2012 έναντι Ευρώ 0,53 εκατ. το 2011), είναι αποτέλεσμα των πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών (Ευρώ 0,66 εκατ.) και της ωφέλειας από την αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ( Ευρώ 0,64 εκατ.) της Μητρικής Εταιρείας. 


Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν την 31/3/2012 σε Ευρώ 157,96 εκατ., έναντι Ευρώ 146,45 εκατ. αυτών της 31/12/2011, αυξημένες κατά 7,86%, λόγω κυρίως της αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας. Η αύξηση των συνολικών υποχρεώσεων του Ομίλου σε σχέση με αυτές της Εταιρείας (Ευρώ 83,31 εκατ.), οφείλεται στις υψηλές επενδύσεις των δραστηριοποιούμενων στον τομέα της ενέργειας θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. 


Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν το α΄ τρίμηνο σε Ευρώ 2,46 εκατ., έναντι Ευρώ 0,61 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του τριμήνου του 2011, διαμορφώνοντας το δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 13,09% έναντι 3,03%, αυτού του αντίστοιχου διαστήματος του 2011. 

 

Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου αυξημένα κατά 351,16%, ανήλθαν το α΄ τρίμηνο του 2012 σε Ευρώ 1,94 εκατ. έναντι Ευρώ 0,43 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2011.