Τη μη διανομή μερίσματος, την αλλαγή επωνυμίας και την τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας καλείται να αποφασίσει η ετήσια Γενική Συνέλευση της Paperpack που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά στα θέματα ημερήσιας διάταξης αναφέρονται:

 

*Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011). 

 

* Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. 

 

* Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

* Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2012 και καθορισμός αμοιβής τους. 

 

* Αλλαγή Επωνυμίας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας. 

 

* Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας περί σκοπού.