Σε αγορά 19.500 μετοχών μέσω της Alpha Finance προχώρησε στις 24/5 η ΕΛΤΡΑΚ

Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 1,74 ευρώ ανά μετοχή.