Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 20 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 και των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την διάθεση κερδών της εταιρίας για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2011-31/12/2011.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012.

8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012.

9. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

10. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.