Συρρίκνωση στα 13,5 εκατ. ευρώ από 26,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε το Μάρτιο το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 20,1 εκατ. ευρώ ή 11,2% η οποία όμως μερικώς αντισταθμίστηκε από τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 7,3 εκατ. ευρώ ή 4,8%. Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση των αφίξεων κατά 12,7% ενώ η μέση κατά ταξίδι δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,7% .

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012 παρουσίασε έλλειμμα 28,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 35,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 105,8 εκατ. ευρώ ή 19,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2011, η οποία όμως μερικώς αντισταθμίστηκε από τη μείωση και των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 70,4 εκατ. ευρώ ή 15,1%. Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 3,8% όσο και η μείωση των αφίξεων κατά 11,7%. Σημειώνεται τέλος ότι το έλλειμμα του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου αντιστάθμισε εν μέρει το πλεόνασμα των υπόλοιπων υπηρεσιών και επηρέασε αρνητικά το συνολικό Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Το Μάρτιο του 2012, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 11,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, για πέμπτο κατά σειρά μήνα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 17,5% καθώς και στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 2,8% ή 2,1 εκατ. ευρώ. Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 22,3% αλλά και της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 5,2%. Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις δύο σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παραμένουν σχετικά σταθερές το Μάρτιο 2012 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011, ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 8,3%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μείωση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από την Ρωσία κατά 16,4% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,6 εκατ. ευρώ.

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012 σημειώνεται μείωση κατά 15,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 23%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 215,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 180,9 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012 παρουσιάζοντας μείωση 3,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 143,5 εκατ. ευρώ, δηλ. μειώθηκαν κατά 28,3% ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 9,5%. Οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 7,9% και διαμορφώθηκαν στα 42,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 35,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,1%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μείωση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από την Ρωσία κατά 41% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6,7 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Μάρτιο 2012 διαμορφώθηκε στις 360,2 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 15,8%, ενώ και οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μειώθηκαν κατά 9%. 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012 μειώθηκε κατά 11,7% και διαμορφώθηκε στις 978,6 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.108,4 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 455,1 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,4%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 523,4 χιλ., δηλ. μειώθηκαν κατά 12,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 19,3% και της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 4,5%.