Για τις 8/6 έχει προγραμματιστεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ιασώ για την, μεταξύ άλλων, λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης του 2011, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, η ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως: 

 

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011, της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ’ του κ.ν.2190/1920, και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31.12.2011. 

 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2011. 

 

3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2011 και έγκριση της αμοιβής του για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση 01.01.2011-31.12.2011. 

 

4. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης του 2011. 

 

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012, την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

 

6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιριών. 

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. 

 

8. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

 

9. Προέγκριση αμοιβής ή/και αποζημίωσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου για τη χρήση 2012. 

 

10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.