Σε αγορά 706 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,62290 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 445,96 ευρώ, προέβη στις 24/5 η FHL Κυριακίδης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, σε εκτέλεση της από 20/12/2010 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.