Την έκδοση ομολογιακού δανείου για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού ενέκρινε η σημερινή ετήσια γενική συνέλευση της Αλουμύλ Μυλωνάς. Επίσης αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2011, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος, ενώ εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού για την διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας περιλαμβάνοντας την διενέργεια αυτοψιών και την εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών, ομοφώνως, 15.965.072 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,50% του συνόλου των μετοχών.

Τέλος, η συνέλευση ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκλεγόμενοι είναι: Γεώργιος Αλεξάνδρου Μυλωνάς, Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά, Ευτυχία χήρα Αλεξάνδρου Μυλωνά, ως εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου,Αναστάσιος Χρήστου Αλεξανδρίδης,Γεώργιος Ιωάννου Δουκίδης και Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννου ως μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου. Τα μη εκτελεστικά μέλη, Αναστάσιος Αλεξανδρίδης και Νικόλαος Καϊλακής, ορίζονται ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σχετικώς στον ν. 3016/2002.