Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. αποφάσισε μεταξύ άλλων η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


Όπως σημειώνεται κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα  ημερησίας διάταξης:  


1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.


Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012.


Αποφασίστηκε η εκλογή ως τακτικού Ελεγκτή της εταιρικής χρήσης 2012 της κας Ελπίδας Λεωνίδου  (ΑΜ ΣΟΕΛ  19801) και ως αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ.  Βασίλειου Καζά  (ΑΜ ΣΟΕΛ 13281) από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.


Εκλέχθηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Γεώργιος Πολίτης, Αρετή Σουβατζόγλου, Ανδρέας Καρταπάνης, Σωτήριος Γουγουλάκης, Γεώργιος Ευστρατιάδης, Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Αναστάσιος Κυπριανίδης, Χρήστος Μαρουδής, Ιωάννης Ανδρέου, Ευάγγελος Δεδούλης, Μελέτιος Μουστάκας και Αλέξανδρος Εδιπίδης.


Από τα παραπάνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Μελέτιος Μουστάκας και Αλέξανδρος Εδιπίδης επανεξελέγησαν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

 

5. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.


Αποφασίστηκε η εκλογή ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δυνάμει του άρθρου 37 Ν.3693/2008, των κ.κ. Αναστάσιου Κυπριανίδη, Μελέτιου Μουστάκα και Αλέξανδρου Εδιπίδη καθώς και η ανάθεση καθηκόντων Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου στον κ. Αναστάσιο Κυπριανίδη.

 

6. Τροποποίηση του Άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.


Εγκρίθηκε η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας, σχέδιο της οποίας έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

7. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.


Δεν συζητήθηκε καθώς δεν υπάρχουν αμοιβές και συμβάσεις προς έγκριση κατά τα παραπάνω άρθρα.

 

8. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.


Ανακοινώθηκε στους Μετόχους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ότι την 17.05.2012 το Διοικητικό Συμβούλιο είχε εκλέξει τον κ. Γεώργιο Πολίτη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Σταύρου.


Σημειώνεται ότι η η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 73,88 % του καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου.

 

Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

 

Συγκροτήθηκε σε σώµα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/5/2012.

 

Ειδικότερα, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώµα ττην ίδια ημέρα ως ακολούθως: 

 

1.         Ανδρέας Βγενόπουλος,                Πρόεδρος – Mη Εκτελεστικό Μέλος

 

2.         Γεώργιος Πολίτης,                        Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

3.         Αρετή Σουβατζόγλου,                  Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό   Μέλος

 

4.         Γεώργιος Ευστρατιάδης,              Εκτελεστικό Μέλος

 

5.         Ανδρέας Καρταπάνης,                 Εκτελεστικό Μέλος         

 

6.         Σωτήριος Γουγουλάκης,               Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

7.         Αναστάσιος Κυπριανίδης,           Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

8.         Χρήστος Μαρουδής,                     Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

9.         Γιάννης Ανδρέου,                         Μη Εκτελεστικό Μέλος        

 

10.       Γεώργιος Ζαχαρόπουλος,            Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

11.       Ευάγγελος Δεδούλης,                   Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

12.       Μελέτιος Μουστάκας,                  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

13.       Αλέξανδρος Εδιπίδης,                 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος