Διεύρυνση ζημιών και πτώση του κύκλου εργασιών εμφάνισε το α΄ τρίμηνο του 2012 ο όμιλος της ΑΝΕΚ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 


Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση,
η αβεβαιότητα που χαρακτήρισε την ελληνική οικονομία την προηγούμενη χρονιά συνεχίστηκε σε εντεινόμενο βαθμό και τους πρώτους μήνες του 2012 με αρνητικές συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας και τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. 
 


Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών έχει οδηγήσει σε μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης. Η μείωση της κίνησης και η σημαντική άνοδος των διεθνών τιμών των καυσίμων (η μέση τιμή για το α΄ τρίμηνο του 2012 αυξήθηκε κατά 28% περίπου έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου) είναι τα βασικά στοιχεία που επηρέασαν τα αποτελέσματα του Ομίλου για το α΄ τρίμηνο του 2012. Δεδομένου ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου δεν είναι ενδεικτικά για το σύνολο του έτους.
 

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ στο πρώτο τρίμηνο του 2012 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του ανατολικού Αιγαίου.
 

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α΄ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε ευρώ 34,0 εκατ. έναντι ευρώ 61,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 28,7 εκατ. έναντι ευρώ 56,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2011.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του α΄ τριμήνου του 2012 έχουν επηρεαστεί από τη λειτουργία της κοινοπραξίας της ΑΝΕΚ με τον όμιλο της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας (έναρξη τον Ιούνιο του 2011), καθώς και τα έσοδα της συγκρίσιμης περιόδου είχαν ενισχυθεί από τις έκτακτες ναυλώσεις πλοίων του Ομίλου.
 

Μικτά Αποτελέσματα

Το κόστος πωληθέντων για το α΄ τρίμηνο του 2012 σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκε από ευρώ 54,1 εκατ. σε ευρώ 41,2 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε από ευρώ 46,4 εκατ. σε ευρώ 35,2 εκατ., παρά τη σημαντική άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου για το α΄ τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 7,2 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 7,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Αντίστοιχα, τα μικτά αποτελέσματα της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 6,5 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 9,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2011.
 

EBITDA

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν για το α΄ τρίμηνο του 2012 σε ζημιές ευρώ 9,7 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 2,8 εκατ. και το EBITDA της Μητρικής διαμορφώθηκε σε ζημιές ευρώ 8,4 εκατ., έναντι κερδών ευρώ 5,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2011.
 

Καθαρά αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α΄ τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 17,2 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 3,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2011, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 15,7 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 0,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2011.


Οι συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στην αγορά λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, καθώς και το ασταθές πολιτικό περιβάλλον της χώρας το οποίο επηρεάζει σημαντικά και τον τομέα του τουρισμού, σε συνδυασμό με τις τιμές των καυσίμων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία του κλάδου της ακτοπλοΐας.


Μέσα σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη ύφεση, οι βασικοί και άμεσοι στόχοι είναι η διατήρηση του λειτουργικού κόστους σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα, η εξεύρεση ρευστότητας και η βέλτιστη διαχείριση του στόλου. Κύρια μέριμνα της Διοίκησης του Ομίλου ΑΝΕΚ είναι η διαρκής ανάληψη ενεργειών με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των συνθηκών, καθώς και η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.