Στην κατάθεση κλήσης επαναφοράς της συζήτησης της αίτησης υπαγωγής της κατά 100% θυγατρικής της με την επωνυμία ΚΠ Μαρινόπουλος στη διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, προέβη η Alapis, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. 


Νέα ημερομηνία δικασίμου ορίστηκε η 19η Σεπτεμβρίου 2012 ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.