Σε αγορά 23.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Πλαίσιο, συνολικής αξίας 44.938,47 ευρώ, προέβη στις 24/5 ο κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.