Μειωμένα οικονομικά μεγέθη εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος Mevaco εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που οδήγησε σε μείωση της ζήτησης.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 17,83% στα 5,36 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 40,58% στα 415.595 ευρώ. Μεγάλη μείωση κατά 94,03% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας τα οποία κατήλθαν στα 19.632 ευρώ από 328.938 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της πρόγραμματος με την αυτή ένταση και ολοκλήρωσε την κατασκευή των δύο (2) βιομηχανικών κτιρίων, συνολικής επιφανείας 9.357,60 τ.μ. στη θέση ΠΡΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΚΙ του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, ιδιοκτησίας της Εταιρείας, και βρίσκεται στο στάδιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων επί των στεγών των βιομηχανικών ακινήτων της .

Τέλος υπενθυμίζεται ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 7η Ιουνίου 2012, έχει προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 840.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,90 ευρώ σε 0,98 ευρώ η κάθε μία και η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,98 ευρώ σε 0,90 ευρώ η κάθε μία και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού ( 0,08 ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της εταιρείας.