Στις 8 Ιουνίου, ξεκινά η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 9.375.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Πήγασος Εκδοτική, με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 04.05.2012, αποφάσισε, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας από 1,00 ευρώ σε 5,00 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 46.875.000 σε 9.375.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές (reverse split), δηλαδή σε αναλογία 5 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή.


Παράλληλα αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 44.062.500 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών από 5,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.