Σε αγορές μετοχών της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά προέβη στις 25 και 28/5 το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Νομικού Καλυψώ-Μαρία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η κ. Νομικού Καλυψώ-Μαρία προέβη:

 

A) την 25/5/2012 σε αγορά 2.365 κοινών μετοχών της εταιρίας μας, συνολικής αξίας ευρώ 11.115,50.
 

B) την 28/5/2012 σε αγορά 632 κοινών μετοχών της εταιρίας μας, συνολικής αξίας ευρώ 2.970,40.