Η μεγαλύτερη ελληνική γαλακτοβιομηχανία, η Δέλτα Τροφίμων του ομίλου Vivartia, εμφάνισε υψηλές ζημιές το 2011, όπως και το 2010. 


Τα έσοδα σε εταιρικό επίπεδο το 2011 διαμορφώθηκαν σε 284,16 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα της χρήσης ήταν ζημιά προ φόρων 43,72 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιά 44,54 εκατ. ευρώ. 


Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, η εταιρεία παρουσίασε έσοδα 414,65 εκατ. ευρώ και ζημία 58,13 εκατ. ευρώ.