Την περάτωση της εκκαθάρισης της Euroline και των τελικών οικονομικών καταστάσεων λήξης εκκαθάρισης ενέκρινε η τακτική Γ.Σ. της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28/5 με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 9 μετόχων που εκπροσωπούσαν 5.862.847 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 55,158 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:


1. Περάτωση της εκκαθάρισης της Εταιρείας, υποβολή και έγκριση των τελικών οικονομικών καταστάσεων λήξης εκκαθάρισης, ήτοι των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 27.1.2012 - 31.3.2012, καθώς και της επ’ αυτών σχετικής εκθέσεως διαχείρισης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.


Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της περάτωσης της εκκαθάρισης της Εταιρείας και των τελικών οικονομικών καταστάσεων λήξης εκκαθάρισης, ήτοι των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 27.1.2012 - 31.3.2012, καθώς και της επ’ αυτών σχετικής εκθέσεως διαχείρισης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

2. Απαλλαγή των οργάνων εκκαθάρισης και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τελευταίας εταιρικής χρήσης.


Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 27.1.2012 - 31.3.2012 και την απαλλαγή των Οργάνων Εκκαθάρισης και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

3. Ανταλλαγή των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου του ν. 3283/2004, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, και απόδοση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3371/2005. Διαγραφή της Εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής.


Επεξηγήθηκαν στους μετόχους η διαδικασία και το χρονικό πλαίσιο για την ανταλλαγή των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου του ν. 3283/2004, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, την απόδοση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρίας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3371/2005 και την διαγραφή της Εταιρίας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής, σύμφωνα με την από 23.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίεας, την υπ’ αρ. 9/574/17.1.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ισχύουσα νομοθεσία.


Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Εκκαθαριστή κ. Μελέτιο Μπαμπέκο όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου και την διαγραφή αυτής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και το Χρηματιστήριο Αθηνών και όπως προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις.

 

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν στην Επόπτρια Εκκαθάρισης κα Αναστασία Παρασκευοπούλου και τον Εκκαθαριστή της Εταιρίας κ. Μελέτιο Μπαμπέκο εντός της χρήσης 27.1.2012 – 31.3.2012. Οι κ.κ. Μέτοχοι ενημερώθηκαν επί της λύσης, μετά το πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης, α) της Σύμβασης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με την εταιρεία «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ», β) της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Μέτρηση και Αξιολόγηση του Επενδυτικού Κινδύνου με την εταιρεία «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ», και γ) της Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού με την «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ως είχαν ανανεωθεί με την από 26.3.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 3371/2005.

 

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Ενημέρωση των Μετόχων επί της τρέχουσας πορείας των εργασιών εκκαθάρισης της Εταιρείας.