Τη  μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2.341.600,10 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,10 ευρώ και επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών, αποφάσισε να συμπεριλάβει μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22ας Ιουνίου, η Mermeren Κυριακίδης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η αποκοπή του δικαιώματος της επιστροφής κεφαλαίου, ορίζεται για την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012. 

 

Δικαιούχοι της επιστροφής θα είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 12ης Σεπτεμβρίου 2012 (record date). 

 

Η έναρξη της καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί για την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012.