Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 28/6, ημέρα Πέμπτη, στις 10:00, στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε η διοίκηση της Spider.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2011 έως 31.12.2011.

2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2011 έως 31.12.2011, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.

4. Εκλογή των υπό του νόμου προβλεπομένων Ορκωτών Λογιστών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2012  - 31.12.2012.

5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011.

7. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου Ν 3693/2008.

10.  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 και σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.