Στις 26 Ιουνίου 2012, αντί για τις 29 Ιουνίου 2012, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Space Hellas, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. 


Επιπλέον, την Τετάρτη 30
Μαΐου 2012 θα δημοσιευτούν στον τύπο τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1-31/3/2012 (α’ τριμήνου 2012) της εταιρείας. 


Τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις α’ τριμήνου μητρικής και ομίλου θα είναι διαθέσιμες, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της εταιρείας την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012.