Τα αποτελέσματα α' τριμήνου 2012 της Attica Group παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις 39,96 εκατ. ευρώ, έναντι 44,20 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2011 και Ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 11,92 εκατ. ευρώ  από Ζημίες 16,20 εκατ. ευρώ.  


Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group παρουσιάζουν μειωμένες ζημίες μετά από Φόρους 21,74 εκατ. ευρώ (Ζημίες 22,78 εκατ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ από την πώληση του Superferry II), παρά τη μεγάλη αύξηση του κόστους καυσίμων.

Το α΄ τρίμηνο του 2012, το κόστος καυσίμων εκφρασμένο σε ευρώ ανά Μετρικό Τόνο αυξήθηκε κατά 30% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2011 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων. Λόγω της συνεχιζόμενης εγχώριας οικονομικής κρίσης, παρουσιάσθηκε περαιτέρω μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας και στο εσωτερικό.


Τα οικονομικά στοιχεία του α΄ τριμήνου 2012 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2011 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31ηΜαρτίου, 2012 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 384,47 εκατ. ευρώ (406,22 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου, 2011) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 706,78 εκατ. ευρώ (712,93 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου, 2011). Στις 31 Μαρτίου 2012, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 2,11 εκατ. ευρώ (8,3 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2011). Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2012 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3,28 εκατ. ευρώ έναντι 2,20 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις 6,67 εκατ. ευρώ έναντι 6,83 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2011.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

 

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2012 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και επτά πλοία Blue Star. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση 26% σε επιβάτες και σε Ι.Χ. οχήματα και 17% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 31% λιγότερα δρομολόγια στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

 

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011), Superfast I και Superfast II, με 17% λιγότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο 2011, διατήρησαν την πρώτη θέση και αύξησαν τα μερίδια αγοράς κατά δύο μονάδες σε 36% στους επιβάτες, κατά πέντε μονάδες σε 38% στα φορτηγά οχήματα ενώ στα Ι.Χ. οχήματα το μερίδιο μειώθηκε κατά τρείς μονάδες σε 30%. Το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας κατά τους πρώτους τρείς μήνες του 2012 ανήλθε σε 67.477 επιβάτες (μείωση 22%), 28.692 φορτηγά οχήματα (μείωση 3%) και 11.750 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 30%).
 

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα και Πειραιάς-Ηράκλειο η συνολική κίνηση επιβατών και οχημάτων σημείωσε μείωση κατά μέσον όρο 22% σε επιβάτες και 15% σε φορτηγά οχήματα. Εκτελώντας 27% λιγότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο του 2011, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου ήταν 313.204 επιβάτες, (μείωση 33,2%), 28.537 φορτηγά οχήματα (αύξηση 3,1%) και 38.723 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσυκλέτες (μείωση 30,3%). Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011.

 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 24,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

Στις 2 Νοεμβρίου 2011, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρίας Attica Α.Ε. Συμμετοχών ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, με σκοπό την άντληση 24,4 εκατ. ευρώ με έκδοση νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 17 νέες μετοχές για κάθε 40 παλαιές με τιμή διάθεσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή.


Η απόφαση αυτή δεν υλοποιήθηκε λόγω παρόδου του προβλεπόμενου από τον Νόμο χρονικού διαστήματος. Η Εταιρία όταν το κρίνει σκόπιμο θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση προκειμένου να ληφθεί εκ νέου σχετική απόφαση. Έναντι της αύξησης κεφαλαίου, η Marfin Investment Group, βασικός μέτοχος της Attica Group, κατέβαλε το ποσό των 13 εκατ. ευρώ έως σήμερα.

Σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα αύξηση κεφαλαίου, οι διαπραγματεύσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της με τις δανείστριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του Ομίλου βρίσκονται σε εξέλιξη για την εύρεση της καταλληλότερης δομής πληρωμής των υποχρεώσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της προς τις Τράπεζες, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Τραπεζών.

 

Στη σχετική ανακοίνωση, σημειώνεται ότι το α' τρίμηνο κάθε έτους παρουσιάζει τη χαμηλότερη κίνηση με πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας από όλα τα άλλα τρίμηνα του έτους. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία επηρέασε την επιβατική και εμπορευματική κίνηση σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Και τέλος, η αλματώδης αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 30% επηρέασε σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.