Σε ζημίες ύψους 17,6 εκατ. ευρώ (ή ζημίες 0,1825 ευρώ ανά μετοχή), έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ (ή ζημίες 0,0794 ευρώ ανά μετοχή) στο α' τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκαν τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Σιδενόρ στο α' τρίμηνο του 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011.


Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κινήθηκε στο α' τρίμηνο του 2012 στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας οριακή άνοδο της τάξης του 0,5% και ανήλθε σε 272,4 εκατ. ευρώ έναντι 271 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011.


Σημειώνεται πως τα οικονομικά αποτελέσματα του α' τριμήνου της τρέχουσας χρήσης επηρεάστηκαν δυσμενώς από την περαιτέρω καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τις ιδιαιτέρως δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον περασμένο χειμώνα, τόσο στα Βαλκάνια, όσο και στην κεντρική Ευρώπη. Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις αντισταθμίστηκαν μερικώς από τα θετικά αποτελέσματα που επέφεραν η επέκταση της δραστηριότητας του Ομίλου στις εκτός Ελλάδας αγορές, η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων με νέα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθώς και η σημαντική βελτίωση των μεγεθών της θυγατρικής Σωληνουργεία Κορίνθου.


Στο πλαίσιο του τρέχοντος δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος Σιδενόρ με στόχο την υγιή εξέλιξη και ανάπτυξή του, θέτει ως βασικούς άξονες της στρατηγικής του την περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό των αναγκών του σε κεφάλαιο κίνησης, τη διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές, την επέκταση του δικτύου πωλήσεων, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.