Στα 3,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές στο α' τρίμηνο 2012 για τον όμιλο της Attica Bank έναντι ζημιών 3,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους λόγο στην περαιτέρω απομείωση του χαρτοφυλακίου Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. 


Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ τριμήνου 2012 της Attica Bank, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε: 

 

«Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχονται η χώρα και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, σταθερή επιδίωξη της Attica Bank παραμένει η διατήρηση των υγιών μεγεθών της, προκειμένου να συνεχιστεί η ουσιαστική στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Τράπεζας. 


Η διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικά επίπεδα καθώς και η προσήλωση που επιδεικνύει ιστορικά η Attica Bank στην ορθή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποδεικνύουν διαρκώς την σύνεση και τις ορθές επιλογές της Διοίκησης της Τράπεζας.


Με δεδομένες τις αβεβαιότητες για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και την σημαντική ανάγκη διαμόρφωσης μελλοντικά ενός κλίματος σταθερότητας και εμπιστοσύνης, η Attica Bank βρίσκεται σε θέση ετοιμότητας και εξετάζει εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανές ακραίες συνθήκες που ενδέχεται να προκύψουν στο τραπεζικό σύστημα και θα έχουν αρνητική επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια και στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών. 

 

Δρώντας με γνώμονα την στήριξη των πελατών της και με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, η Attica Bank εξακολουθεί με πλήρη συναίσθηση της κοινωνικής της αποστολής, να απορροφά τους κραδασμούς της οικονομικής κρίσης και να θέτει τα θεμέλια για μια υγιή και αυτόνομη πορεία στο μέλλον.» 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

- Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο Α’ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε ζημία 22,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 2,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. 


Το ύψος της παραπάνω ζημίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περαιτέρω απομείωση του χαρτοφυλακίου Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψε κατά την ημερομηνία ανταλλαγής των Ο.Ε.Δ. Η ανταλλαγή αυτή σύμφωνα με το πρόγραμμα (PSI) έλαβε χώρα την 12.03.2012 και συνεπώς η επιπλέον επιβάρυνση σε σχέση με την 31/12/2011 αποτυπώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις του Α’ τριμήνου 2012. 


Αντίστοιχα το μετά φόρων αποτέλεσμα για το Α’ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 3,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. 

 

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ. 

- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 240 εκατ. ευρώ. 

- Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 20,4 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 9,6 εκ. ευρώ που αφορά πρόβλεψη απομείωσης Ο.Ε.Δ. 

 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς χορηγήσεις για την περίοδο του Α’ τριμήνου 2012 ανέρχεται σε 10,8 εκ. ευρώ έναντι 10,7 εκ. ευρώ την συγκριτική περίοδο του 2011. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 267,1 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 4,01% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2011. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 41,8% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 


- Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια. Στο Α’ τρίμηνο του 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 9,9% ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) ανήλθε σε 8,5%. 


- Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 119 μ.β. για το Α’ τρίμηνο 2012. 


- Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 16,9 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 37,11% έναντι του Α’ τριμήνου 2011. 


- Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,5 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 13,41% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2011. 


- Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 22,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 32,64% έναντι του Α’ τριμήνου 2011. 


- Τέλος, σημειώνεται η καθαρή μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 11,2% περίπου. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η μείωση των δαπανών μισθοδοσίας κατά ποσοστό 7% αναφορικά με τη συγκριτική περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μείωση του κόστους μισθοδοσίας αναμένεται να διαμορφωθεί σε υψηλότερα ποσοστά τις επόμενες περιόδους. 


Στην τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης με διατήρηση του κοινωνικού προσώπου της Τράπεζας, που την αναδεικνύει ως συντελεστή σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. 


Η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, και ο έλεγχος του λειτουργικού κόστους είναι οι τομείς που αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την Τράπεζα. Η επιτυχής διαχείριση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στους τομείς αυτούς, θέτει τις βάσεις για την μελλοντική αυτόνομη ανάπτυξη της Attica Bank.