Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε σε 105 εκατ. Ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 1% έναντι του 2011. Οι πωλήσεις εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 32% και αποτελούν το 79% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 46% έναντι του 2011.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. Ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 73% έναντι του 2011, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθε σε ζημιές 1,1 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 3,9 εκατ. Ευρώ το 2011.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 4,6 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 3,1 εκατ. Ευρώ το 2011, ενώ οι καθαρές ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,9 εκατ. Ευρώ ή 0,1306 Ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 144 εκατ. Ευρώ, μειωμένος κατά 8 εκατ. Ευρώ από την 31/12/2011, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2012 εκταμιεύτηκαν σε επίπεδο Ομίλου 1,2 εκατ. ευρώ για επενδύσεις.