Μειωμένα κέρδη σημείωσε το α τρίμηνο η ΕΛΒΑΛ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 238,5 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 και τα μικτά κέρδη σε 14,7 εκ. ευρώ από 29,5 εκ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 46% στα 15,7 εκ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στις 900 χιλ ευρώ έναντι 14,9 εκ. ευρώ και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,6 εκ. ευρώ έναντι 11,4 εκ. ευρώ του τριμήνου 2011 (κέρδη €0,013 ανά μετοχή έναντι €0,092 ανά μετοχή).

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επηρεάστηκαν από το μειωμένο όγκο πωλήσεων στον τομέα έλασης, κυρίως λόγω της συγκυριακής μετάθεσης παραγωγής και πωλήσεων προς το δεύτερο τρίμηνο (απόκλιση η οποία δε θα επηρεάσει το ετήσιο πρόγραμμα πωλήσεων) και τη σημαντική επιβάρυνση του κόστους από εξωγενείς παράγοντες (αυξημένη τιμή φυσικού αερίου και ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, αυξημένο κόστος μεταφοράς των προϊόντων, υψηλά επιτόκια, κλπ).

Ο τομέας διέλασης εξακολουθεί να πιέζεται, λόγω της ύφεσης στον κλάδο κατασκευών στην Ελλάδα. Σε ότι αφορά τη ρευστότητα και τη μόχλευση του Ομίλου, οι ταμειακές εκροές του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε 8 εκ. ευρώ, αποτέλεσμα των προσωρινά αυξημένων αποθεμάτων λόγω της μετάθεσης της παραγωγής, ενώ ο συνολικός καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 249,5 εκ. ευρώ. Τέλος, οι επενδυτικές δαπάνες για εξοπλισμό ανήλθαν σε 7,8 εκ. ευρώ.