Στα 1,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους της Autohellas στο α' τρίμηνο λόγω της μείωσης μεταξύ άλλων του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 31,5 εκατ. ευρώ έναντι 39,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου λόγω κυρίως της σημαντικής επιβράδυνσης στην πώληση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που επιστρέφουν από μισθώσεις κατά 6 εκατ. ευρώ ή 54% ενώ οι ενοικιάσεις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες είχαν κάμψη κατά 1,6 εκατ. ευρώ ή 5.7%. 


Η μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών κυρίως, αλλά και η μείωση του αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής των φορολογικών συντελεστών στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο είχαν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ενοποιημένων ζημιών μετά από φόρους ύψους 1,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική επιδείνωση. 


Υπενθυμίζεται ότι το α'  τρίμηνο είναι αδύναμο λόγω της έλλειψης κύκλου εργασιών από τον τουρισμό. 


ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα 13.8 εκατ. ευρώ ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές βελτιώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ επιτρέποντας παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο που έφτασαν τα 96,9 εκατ. ευρώ. 


Από τις 15 Μαίου 2012 η εταιρεία έχει και τα δικαιώματα βραχυχρόνιων ενοικιάσεων στην Ρουμανία (είχε μόνο για μακροχρόνιες). 


Έτσι και με την πρόσφατη προσθήκη της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, η εταιρία δραστηριοποιείται σε 5 χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία της. 


Η αβεβαιότητα και αστάθεια στην οικονομία προκαλεί σημαντική επιδείνωση στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκίνητων και αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας για το 2012. Παράλληλα το αρνητικό πρόσημο στον εισερχόμενο τουρισμό θα επηρεάσει και αυτό αρνητικά, χωρίς ακόμη να μπορεί να υπολογισθεί ο βαθμός. 

 

Ο συνδυασμός ισχυρής κεφαλαιακής βάσης 139 εκ. ευρώ, ηγετικής θέσης στην αγορά, ανταγωνιστικής βάσης κόστους και ταμιακών διαθεσίμων, εγγυάται τις αντοχές της εταιρείας αλλά και τη δυνατότητα της να υποστηρίξει τη ανάπτυξή της στις χώρες της βαλκανικής.