Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ για το Α΄ τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε € 23,5 εκ., έναντι € 24,5 εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2011 μειωμένες κατά 4,1%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας έφτασαν τα € 10,01 εκ. έναντι € 9,98 εκ. κατά το Α’ Τρίμηνο του 2011, αυξημένες κατά 0,3%.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ κατά το Α’ τρίμηνο του 2012 εμφανίζουν ελαφριά κάμψη εξαιτίας κυρίως των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην Ευρώπη το αντίστοιχο διάστημα ενώ σε εταιρικό επίπεδο δεν υπήρξε αξιοσημείωτη μεταβολή.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,2 εκ. έναντι ζημιών € 0,6 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2011, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,81 εκ. έναντι ζημιών € 2,82 εκ. το Α’ Τρίμηνο του 2011. Τέλος, οι ενοποιημένες ζημιές ανά μετοχή, για το Α΄ τρίμηνο του 2012, ήταν € 0,0935 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,0940 ευρώ ανά μετοχή το Α΄ τρίμηνο 2011.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,4 εκ. έναντι ζημιών € 0,6 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2011, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για την περίοδο που έληξε στις 31/03/2012, ήταν ζημιές € 1,97 εκ. ή € 0,0658 ανά μετοχή, έναντι ζημιών € 2,18 εκ. ή € 0,0728 ανά μετοχή, το Α΄ τρίμηνο του 2011.

 Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εκροές έφτασαν τα € 4,3 εκ. έναντι € 0,7 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2011, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές εισροές διαμορφώθηκαν σε € 0,5 εκ. έναντι € 0,9 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Τέλος οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το Α΄ τρίμηνο 2012 διαμορφώθηκαν σε € 0,7 εκ. για τον Όμιλο και € 0,2 εκ. για την εταιρία, έναντι εκροών € 1,8 εκ. για τον Όμιλο και € 0,4 εκ. για την εταιρία το Α΄ τρίμηνο του 2011.