Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ διαμορφώθηκε κατά το α' τρίμηνο του 2012 σε 313,9 εκατ. ευρώ έναντι 319,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011, σημειώνοντας μια ελαφρά μείωση κατά 1,7%.


Η αιτία ήταν οι συγκριτικά χαμηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων γεγονός το οποίο αντισταθμίστηκε από την αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 11,3%.


Σε επίπεδο όγκων το α' τρίμηνο του 2012, οι πωλήσεις καλωδίων αποτέλεσαν το 42% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις σωλήνων το 25%, τα προϊόντα έλασης το 18%, οι λάμες χαλκού το 10% και οι ράβδοι ορείχαλκου το 5%. 


Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη σημείωσαν μείωση κατά 37% και ανήλθαν σε 15,3 εκατ. ευρώ έναντι 24,3 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011.


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το α' τρίμηνο του 2012 σε 13,5 εκατ. ευρώ έναντι 24,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας μείωση κατά 45%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 17,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 


Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, ανήλθαν το α' τρίμηνο του 2012 σε ζημιές 3,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,2 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011.


Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 2,4 εκατ. ευρώ ή 0,0241 ευρώ ανά μετοχή έναντι κερδών 8,8 εκατ. ευρώ ή 0,0864 ευρώ ανά μετοχή.


Η μεταβλητότητα και οι προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον διατηρήθηκαν και στο πρώτο τρίμηνο του 2012, με τις οικονομίες τις Ευρωζώνης να εμφανίζουν περαιτέρω επιβράδυνση και την Ελλάδα να εισέρχεται σε βαθύτερη ύφεση. 


Ειδικότερα η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος έχει επηρεαστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα παρέμεινε σταθερή, αυξήσαμε σημαντικά τον όγκο πωλήσεων και κερδίσαμε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. 


Η κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκε αρνητικά και από το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος, ως απόρροια του αυξημένου δανεισμού, λόγω των επιπλέον αναγκών σε κεφάλαια κίνησης καθώς και των υψηλότερων τραπεζικών περιθωρίων.


Για το υπόλοιπο του 2012, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν τόσο στο εσωτερικό όσο και στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση.