Στις 20 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή ελεγκτών για τη νέα χρήση και την εγκριση δέσμευσης αποθεματικών για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.


Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ.Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή  για την χρήση 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011.

 

2.       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

 

3.       Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση.

 

4.       Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ’ αμοιβή.

 

5.       Εκλογή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος, και καθορισμός ιδιότητας του νέου μέλους ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.

 

6.       Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, λόγω αλλαγής μέλους αυτής.

 

7.       Έγκριση δέσμευσης αποθεματικών για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

 

8.        Έγκριση αγοράς αυτοκινήτου από συνδεδεμένο μέλος.

 

9.       Έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και διακράτησής τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας (Αποδεκτή Πρακτική Αγοράς 02.01.2009/Ε.Κ. και άρθρο 16 του Ν. 2190/1920).

 

10.   Διάφορες ανακοινώσεις.