Την αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, την αγορά ιδίων μετοχών και και την εκλογή νέου Δ.Σ., αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Άλφα Γκρίσιν που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29 Μαΐου στις 10:00 π.μ.

Με τη συμμετοχή, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, δώδεκα (12) μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 12.327.166 μετοχές, ήτοι το  82,90% του συνολικού καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου (14.870.100), εκ των οποίων  12.327.166, ήτοι 82,90% με δικαίωμα ψήφου, διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στη Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
 

Κατά τη διάρκεια της  Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων,  με ψήφους 12.327.166 επί συνόλου 12.327.166 ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 22η εταιρική χρήση (01.01.2011– 31.12.2011).

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων,  με ψήφους 12.327.166 επί συνόλου 12.327.166 απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν’ γένη διαχείριση της εταιρείας για την 22η εταιρική χρήση (01.01.2011-31.12.2011).

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.327.166 επί συνόλου 12.327.166  ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ:111) και συγκεκριμένα του κ. Κωνσταντίνου Μαλισόβα του Ιωάννη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 11281 ως τακτικού και του κ. Ιωάννη Κ. Κόκκαλη, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 16031, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2012.

4.  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.327.166 επί συνόλου 12.327.166 αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από 8 μέλη και εξέλεξε  τα κάτωθι μέλη :

1.  Νικόλαος Χ. Κακούσιος,

2.  Αλιόσσα Β. Γκρίσιν,

3. Δημήτριος Γ. Παρθένης,

4. Μάριος Μ. Καπενεκάκης,

5. Ευαγγελία Ε. Ρούσσου,

6. Δημήτριος Χ. Κλώνης,

7. Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου,

8. Σταύρος Α. Τσουκαντάς

Στη συνέχεια η Γ.Σ. όρισε τους εκ των μελών  Δημήτριο Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρο Α. Τσουκαντά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Η θητεία των μελών του νέου ΔΣ θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 29.05.2017.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.327.166 επί συνόλου 12.327.166  ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή των Κλώνη Δημήτριο, Παπακωνσταντίνου Δημήτριο και Τσουκαντά Σταύρο μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.327.166 επί συνόλου 12.327.166 ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και έδωσε  προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση 2012, καθώς και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.327.166 επί συνόλου 12.327.166  ενέκρινε ομόφωνα την αγορά από την εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέσω του χρηματιστηρίου και έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετόχων της εταιρείας. Ως κατώτατη τιμή αγοράς, ορίσθηκε το ποσό των 0,20 € ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των 1,20 € ανά μετοχή. Το δε χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών θα διαρκέσει έως και την 30.06.2013. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικούς όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρου προγράμματος.

Η απόφαση της προηγούμενης από 18.07.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  που ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  ένα έτος δέον να παύσει να ισχύει ενόψει της νέας εξουσιοδοτήσεως.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.327.166 επί συνόλου 12.327.166  ενέκρινε ομόφωνα, την αλλαγή στη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά η οποία είχε αποφασιστεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 18.07.2011. Ποσό ύψους 296.500,00 € αποφασίστηκε να μεταφερθεί από την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς ενίσχυση του Κεφαλαίου Κίνησης το οποίο θα διαμορφωθεί  πλέον στο ποσό των 450.866,25  €.