Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή,  θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.


Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί ώρα 18:30 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δεκάτης έννατης (19ης) Εταιρικής Χρήσης 2011 (από 1.1.2011 έως 31.12.2011) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος.

 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2011.

 

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

4. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23 α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρονική περίοδο από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

 

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.