Αύξηση στα καθαρά κέρδη σημείωσε στο α τρίμηνο 2012 ο όμιλος Ιντραλότ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου  αυξήθηκε κατά 15,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2011, φτάνοντας τα €347,2 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 6,9% φτάνοντας τα €41,7 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ήταν €15,2 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 6,1% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2011.

Το τρίμηνο είχε θετικές ταμειακές ροές, καθώς ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €9,6 εκατ. Αναφορικά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €40,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 53,9%.

Tα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν φτάνοντας τα €8,5 εκατ. από €2,4 εκατ.

Τέλος, όσον αφορά στα κέρδη μετά φόρων (EAT), αυτά διαμορφώθηκαν στα €4,5 εκατ. από €0,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2011.