Μειωμένα κέρδη σε σχέση με το 2011 παρουσίασε τόσο ο όμιλος όσο και η μητρική εταιρεία της Νίκας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου τετάρτου 2012.

Πιο αναλυτικά:

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ το Α’ τρίμηνο 2012 διαμορφώθηκε σε €14,5 εκατ. έναντι €17,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2011 σημειώνοντας πτώση κατά 16,2% περίπου. Η πτώση οφείλεται τόσο στη γενικότερη οικονομική ύφεση όσο και στην επαναδιαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας της Εταιρίας με τους μεγάλους πελάτες.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στο Α’ τρίμηνο της χρήσης σε €4,8 εκατ. έναντι €6,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας πτώση κατά 26,5%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε κατά περίπου 4,7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 33,4% επί του κύκλου εργασιών έναντι 38% το Α’ τρίμηνο 2011.   

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α’ τρίμηνο 2012 σε €158 χιλ. έναντι €1,4 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2011.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν ζημιές €436 χιλ. έναντι κερδών €831 χιλ. το Α’ τρίμηνο 2011.

Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) υποχώρησαν κατά το Α’ τρίμηνο 2012 σε ζημιές €1,7 εκατ. έναντι ζημιών €8 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζημιές €2 εκατ. έναντι ζημιών €177 χιλ. το Α’ τρίμηνο 2011.

 

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το Α’ τρίμηνο 2012 σε €15,3 εκατ. έναντι €18,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2011 μειωμένος κατά 16% περίπου. Αντίστοιχη πορεία σημείωσε και η κερδοφορία του Ομίλου καθώς το ενοποιημένο μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο Α’ τρίμηνο 2012 σε €5,3 εκατ. έναντι €7,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2011 σημειώνοντας πτώση κατά 26,2%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 34,8% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 39,6% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.    

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε €236 χιλ. έναντι €1,6 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2011, ενώ το ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε το Α’ τρίμηνο 2012 σε ζημιές €598 χιλ. έναντι κερδών €820 χιλ. το Α’ τρίμηνο 2011. Τα ενοποιημένα EBT ανήλθαν στο Α’ τρίμηνο 2012 σε ζημιές €2 εκατ. έναντι ζημιών €209 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το ενοποιημένο EAT, διαμορφώθηκε σε ζημίες €2,41 εκατ. έναντι ζημιών €392 χιλ. πέρυσι ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες €2,44 εκατ. έναντι ζημιών €416 χιλ. το Α’ τρίμηνο 2011.