Σε αλλαγές στη διοικητική και εκδοτική δομή των εφημερίδων στην ενοποίηση λειτουργιών, στη μείωση του κόστους των προωθητικών ενεργειών, του κόστους διανομής και των επιστροφών καθώς και των αμοιβών τρίτων και της μισθοδοσίας για την επανεξέταση του εκδοτικού κόστους και την περικοπή των γενικών εξόδων, προχωρά ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ), σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. 


Επιπλέον, ο περιορισμός και τελικά η αναστροφή των ζημιών και η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων, ώστε να αντιμετωπισθεί η παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία, είναι βασικοί στόχοι της διοικήσεως του Ομίλου.
 

 

Η αρνητική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγω στη δραματική μείωση των εσόδων της εκδοτικής δραστηριότητας τόσο των διαφημιστικών όσο και των εσόδων κυκλοφορίας, ως απόρροια της εκτεταμένης ύφεσης που πλήττει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.


Η εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της δραματικής αυτής μείωσης ήδη από την προηγούμενη χρήση αφενός έχει βάλει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριότητων του Ομίλου, μέσω της συγχώνευσης λειτουργικών τμημάτων και εταιρειών (συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών ΔΟΛ Εκδόσεις Γυναικείων Περιοδικών ΑΕ και Μιχαλακοπούλου ΑΕ με τη μητρική ΔΟΛ ΑΕ) καθώς και της πώλησης ή διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων (αθλητική εφημερίδα Εξέδρα, Eurostar AE, Digital Shopping ΑΕ, Ελληνικά Γράμματα ΑΕ), αφετέρου δε λαμβάνει μέτρα για τη δραστική περικοπή του κόστους και την προσαρμογή των εκδοτικών και διοικητικών δαπανών στις νέες συνθήκες της αγοράς.
 

Σημειώνεται πως οι μετοχές της ΔΟΛ ΑΕ, με την από 7/4/2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑ μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών της χρήσεως 2010 προς την ενοποιημένη καθαρή θέση της 31/12/2010.