Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και των ταμειακών διαθεσίμων εμφάνισε το α΄ τρίμηνο του 2012 ο Όμιλος Forthnet. 


Οι  λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου κατά το α' τρίμηνο του 2012  ανήλθαν σε 18,2  εκατ. ευρώ (+72,9%  σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2011). Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων κατά 3,9 εκατ. ευρώ (+13,2 εκατ.  ευρώ σε σχέση με το α'  τρίμηνο του 2011).


Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 21,0 εκατ. ευρώ (+18% έναντι του πρώτου τρίμηνου 2011), ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 20%. 


Όσον αφορά στη συνδρομητική βάση, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, στα 105,3 εκατ. ευρώ, ενώ σταθεροποιούνται τα μοναδικά νοικοκυριά στις 747 χιλιάδες, ενώ από αυτά περίπου τα 140 χιλιάδες διαθέτουν συνδυασμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης.

 

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Forthnet, κ. Πάνο Παπαδόπουλο: «Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σε σχέση με το μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος Forthnet πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012. Με γνώμονα τη στρατηγική που χαράχθηκε κατά το 2011, συνεχίσαμε να αυξάνουμε τις ταμειακές ροές και τη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα των εσόδων και της συνδρομητικής μας βάσης. Με δεδομένη τη μέχρι σήμερα πορεία μας, εκτιμούμε ότι η επιμονή μας στη διαρκή λειτουργική βελτίωση και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας θα συνεχίσει να αποδίδει καρπούς για τους πελάτες, τους μετόχους και του συνεργάτες του Ομίλου μας καθ’όλη τη διάρκεια του έτους” 

 

Συνδυαστικές Υπηρεσίες 


Οι συνδυαστικές υπηρεσίες παραμένουν το βασικό εργαλείο ανάπτυξης των λιανικών πωλήσεων της Forthnet: τέλος Μαρτίου 2012, ο Όμιλος εξυπηρετούσε σχεδόν 140 χιλιάδες νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες (σε σύνολο 747 χιλιάδων μοναδικών νοικοκυριών). Η πλειονότητα των νέων πελατών συνδυαστικών υπηρεσιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 αφορούσε σε πελάτες οι οποίοι αγοράσαν για πρώτη φορά υπηρεσίες του Ομίλου. 


Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
 

Η Forthnet, όντας ο κορυφαίος εναλλακτικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος, συνέχισε να αντιστέκεται στις πιέσεις του ανταγωνισμού για αύξηση μεριδίων αγοράς. Εν αντιθέσει επικεντρώθηκε στη διατήρηση της υφιστάμενης συνδρομητικής βάσης με γνώμονα την αύξηση κερδοφορίας και ρευστότητας με παράλληλη ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Το εκτιμώμενο συνολικό μερίδιο αγοράς της Forthnet ανήλθε σε 29,5% τον Μάρτιο 2012, ενώ το μερίδιο των νέων ΑΠΤΒ συνδέσεων κατά το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 9,2%.


Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης
 

 

Οι μακροοικονομικές συνθήκες της χώρας επηρέασαν τη πελατειακή βάση της ψηφιακής συνδρομητικής τηλεόρασης, η οποία διαμορφώθηκε σε 360 χιλιάδες πελάτες στο τέλος Μαρτίου του 2012, σημειώνοντας οριακή πτώση. Δεδομένου ότι η μείωση του αριθμού των συνδρομητών οφείλεται επίσης και στη διακοπή της αναλογικής επίγειας υπηρεσίας (Ιανουάριος 2012), εκτιμάται ότι η επικείμενη έναρξη της νέας πλατφόρμας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης DTT  θα συνδράμει στην αύξηση της συμδρομητικής βάσης. 


Πρόσφατες Εξελίξεις
 

 

• Τον Μάιο του 2012 ξεκίνησε επίσημα το λανσάρισμα της επίγειας ψηφιακής συνδρομητικής τηλεόρασης DTT (Nova Επίγεια), που θα εξυπηρετήσει σταδιακά τους αναλογικούς συνδρομητές. Η Nova Επίγεια σε πρώτο στάδιο θα καλύψει Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ μέχρι το τέλος του έτους το ποσοστό κάλυψης αναμένεται να φτάσει το 78%. 

 

• Τον Απρίλιο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις που προσφέρθηκαν από τον Όμιλο για την άρση της αποκλειστικότητας με τα free-to-air εθνικής εμβέλειας κανάλια χωρίς να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης και στην επιβολή προστίμου σε βάρος του Ομίλου. 

 

• Μετά την πρώτη μετάδοση στην Ελλάδα 3D ποδοσφαιρικού αγώνα τον Νοέμβριο του 2011 και την πρώτη 3D ποδοσφαιρική παραγωγή και μετάδοση τον Μάρτιο του 2012, ο Όμιλος ενσωματώνει από τον Μάιο στο πρόγραμμα της Nova, 3D κινηματογραφικό περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. 

 

Κερδοφορία 

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε 105,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,6% έναντι του πρώτου τριμήνου 2011. Τα έσοδα από υπηρεσίες ΑΠΤΒ αυξήθηκαν κατά 5,4% κυρίως λόγω αύξησης της συνδρομητικής βάσης. Η μείωση των εσόδων στη συνδρομητική τηλεόραση οφείλεται κυρίως στον τερματισμό της αναλογικής υπηρεσίας. Παράλληλα, και ως αντιστάθμισμα στις επικείμενες αλλαγές της καταναλωτικής συμπεριφοράς των ελληνικών νοικοκυριών, ο Όμιλος συνέχισε επιτυχώς τις προσπάθειες διαφοροποίησης των πηγών εσόδων του (σε τηλεπικοινωνίες και συνδρομητική τηλεόραση), δίνοντας έμφαση στην προσέλκυση διαφημιστικής δαπάνης και στην αύξηση των εσόδων από εταιρικούς πελάτες. 

 

Τα οφέλη των στρατηγικών επιλογών του 2011 σε σχέση με τη ενοποίηση των δραστηριοτήτων και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, διαφαίνονται σε πλήρη έκταση το 2012. Παράλληλα έχουν ήδη δρομολογηθεί νέες πρωτοβουλίες με στόχο την περαιτέρω αναδιάρθρωση της κοστολογικής βάσης. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 2,6 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 13,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Παράλληλα, το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε 20%, σημειώνοντας αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του πρώτου τρίμηνου 2011.

 

Ρευστότητα 

Οι ταμειακές ροές του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά το α' τρίμηνο του 2012 ως αποτέλεσμα της αυξημένης κερδοφορίας του Ομίλου σε λειτουργικό επίπεδο, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, και των χαμηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών. 

 

Παρά την αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου και την περιορισμένη ρευστότητα της αγοράς, ο Όμιλος διατήρησε με επιτυχία την αυστηρή πιστωτική πολιτική του κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών, ενώ παράλληλα μείωσε τα υπόλοιπα των προμηθευτών του.