Τις προσπάθειες για μείωση του λειτουργικού κόστους και για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τις οποίες θα αναπληρωθεί η απώλεια στον κύκλο εργασιών συνεχίζει η διοίκηση των Τεχνικών Εκδόσεων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι μετοχές της μητρικής εταιρίας έχουν υπαχθεί από την 08 Απριλίου 2011 στην κατηγορία επιτήρησης με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010, βάση της από 07 Απριλίου 2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. 


Οι ζημιές αποδίδονται κυρίως στις συνέπειες των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από διαφήμιση. 


Η Διοίκηση αναγνωρίζοντας τις συνέπειες αυτές και εντοπίζοντας τα αίτια επικέντρωσε τις προσπάθειες της στη συμπίεση του κόστους λειτουργίας των εταιριών. 


Παρ’ όλα αυτά, η εξαιρετικά αρνητική οικονομική συγκυρία, οδήγησε σε μείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας και του Ομίλου με αποτέλεσμα την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών τόσο για την Εταιρία όσο και για τον Όμιλο. 


Η Διοίκηση συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της τόσο ως προς τη μείωση του λειτουργικού κόστους όσο και ως προς την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τις οποίες θα αναπληρωθεί η απώλεια στον κύκλο εργασιών.