Μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/06 ανακοίνωσε η Nexans, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Συγκεκριμένα, η μέτοχος της εταιρείας NEXANS PARTICIPATIONS S.A. διέθεσε την 14/05/2012 μέσω πληρεξουσίου το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει τα οποία είναι 4.400.000 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 71,75 % στους 

 

1) Γεώργιο Χρυσομάλλη του Κων/νου, ο οποίος είναι και αυτός μέτοχος της εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. και

 

2) Αθανασία Σώκκα του Αριστοτέλη, η οποία δεν είναι μέτοχος της εταιρείας ούτε μέλος του Δ.Σ. Οι άνω πληρεξούσιοι θα παύσουν να κατέχουν τα ως άνω δικαιώματα ψήφου μετά τη λήξη της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Η ανωτέρω μεταβολή μας γνωστοποιήθηκε και από τα δύο μέρη με σχετικά Έντυπα Γνωστοποίησης.