Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 27/6, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 9:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι (Κονίτσης 11β), όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί  η αγορά, πώληση, ίδρυση και επέκταση θυγατρικών εταιρειών, αποφάσισε η διοίκηση της Q&R, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:


1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων  μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2011 -31/12/2011.

3. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012 και καθορισμός αμοιβής .

4. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.

5. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

6. Έγκριση αντικατάστασης μέλους ελεγκτικής επιτροπής

7. Αγορά, πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας ,η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9/07/2012,ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, η δε δεύτερη την 20/07/2012 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις και τηρώντας τις προθεσμίες που αναφέρονται κατωτέρω.